segunda-feira, março 28, 2011


tchon

ku seu


strela

ku

lua


na no metadi


no findi

kola

podri


pa mandji

no

kerensa


deus i garandi


polon

i tustumunhu


urdumunhu

ruba

di si kabesa


Ndongle akudeta

22.02.2008

Sem comentários: